Op 'latente' meerwaarden toch nu belasting betalen?


Een fiscale uitstap

Het referentieboek hierboven wordt elk jaar dikker en de wetgeving complexer.....

Latente meerwaarde is een term die vaak wordt gebruikt in de financiële en boekhoudkundige wereld om een waardestijging van een actief (zoals vastgoed, aandelen of andere investeringen) aan te duiden die nog niet is gerealiseerd door een transactie. Het woord 'latent' betekent hier dat de waardevermeerdering potentieel aanwezig is, maar nog niet zichtbaar is in de vorm van een verkoop of transactie waarbij het actief daadwerkelijk wordt omgezet in contanten. 

Van Cring mag je verwachten dat we als adviseur klanten ook begeleiden als de fiscale context van hun beleggingen wijzigt. Deze boodschap richt zich tot bestuurders van een vennootschap die activa in die vennootschap geïnvesteerd hebben in een kapitalisatiecontract tak 6 naar Luxemburgs recht. Dit is een verzekeringscontract met identieke beleggingsmogelijkheden als een particuliere Cringbelegger. Daarom gebruikt Cring deze oplossing als beleggingsvehikel voor liquide activa binnen een vennootschap volgens een strategie die gelijkloopt met wat we particuliere beleggers aanbieden.   

De Belgische fiscus en de Wet van 28 december 2023

Op het einde van elk jaar verschijnt er een 'Wet houdende diverse fiscale bepalingen' in het Staatsblad. En divers was het deze keer op 28 december ook weer. Zo kwam de 'beleggende' vennootschap met zijn kapitalisatiecontract "zonder kapitaals- of rendementsgarantie" aan de beurt in de lange lijst van fiscale maatregelen. 

We besparen de lezer de fiscale terminologie uit Artikel 58 dat artikel 362bis van het Wetboek Inkomstenbelastingen wijzigt maar we kunnen niet zonder een paar technische termen zoals 'latent' 'minwaarde' en 'meerwaarde' om het verschil voor en na de wet uit te leggen. 

Fiscaal regime voor 1 januari 2024

Fiscaal was er een effect in het boekjaar waarin het contract geheel (of gedeeltelijk) werd afgekocht. 

  1. Belastbare meerwaarden: Meerwaarden die gerealiseerd worden bij de afkoop van het tak6-verzekeringscontract zijn in principe belastbaar als bedrijfsinkomsten. Dit betekent dat de gerealiseerde winst moet worden toegevoegd aan de belastbare basis van de vennootschap en zal worden belast tegen het tarief van de vennootschapsbelasting.
  2. Aftrekbare minwaarden: Anderzijds zijn minwaarden fiscaal aftrekbaar. Dit impliceert dat verliezen die voortkomen uit het tak6-verzekeringscontract kunnen worden afgetrokken van het belastbare inkomen van de vennootschap, wat de belastinglast kan verlagen.
  3. Timing van belasting: De belasting van de meerwaarden zal plaatsvinden op het moment dat de meerwaarde gerealiseerd wordt, dus op het moment van afkoop van de verzekering. Voor minwaarden geldt dat deze afgetrokken kunnen worden op het moment dat ze worden geleden.

Fiscaal regime na 1 januari 2024

De meer- en de minwaarden zijn er nog altijd maar het grote verschil is nu dat ze elk jaar moeten aangegeven worden ook als er niet wordt afgekocht. Of met andere woorden, de LATENTE waarden moeten aangegeven worden. Dat betekent het verschil tussen de waarde bij het begin van het boekjaar (of de premie bij een nieuw contract opgestart in het boekjaar) en de waarde op het einde van het boekjaar. 

Bij een meerwaarde verhoogt die de belastbare basis van de vennootschap en inderdaad betaalt de vennootschap belasting op een niet-gerealiseerde 'winst'. Bij een minwaarde is dit andersom natuurlijk. Wel een belangrijke opmerking, als het niveau op het einde van het boekjaar lager ligt dan de geïnvesteerde premie, is de minwaarde niet aftrekbaar. 

Zo zijn er ook nog wel proportionele aanpassingen nadat er een gedeeltelijke afkoop heeft plaatsgevonden. Ik ga daar verder niet op in dit bestek. Want je hebt het al begrepen, beste lezer. 

Externe hulp van uw accountant is nodig bij het verwerken van dit verhaal. 

Bij Cring kunnen we natuurlijk wel zorgen voor de juiste input over de stand van het contract op elke nodige datum. 

De rol van tak 6 is uitgespeeld? 

Neen, helemaal niet. Het klopt dat het niet prettig is om al belasting te moeten betalen op een latente meerwaarde terwijl er eigenlijk geen geld uit het contract betaald werd aan de vennootschap. Dan moet het geld voor de belasting elders in de vennootschap gezocht worden. 

Bij een latente minwaarde stelt dat probleem zich niet maar als er een aantal jaren na elkaar een minwaarde geregistreerd wordt, dan kan je wel de vraag stellen of de beleggingsstrategie binnen het product goed zit. 

Bij Cring zien we veelal de eerste situatie ontstaan en zullen onze klanten 'in schijfjes' belasting moeten betalen op hun jaarlijkse meerwaarden. Dat betekent minder belasting in het jaar waarin de vennootschap beslist af te kopen dan in de situatie bij afkoop volgens de wetgeving tot 1 januari 2024. Het is geen leuke voorfinanciering maar het doet weinig afbreuk aan de beleggingskracht van het kapitalisatiecontract tak 6. 

Wie meer informatie wenst, kan altijd bij ons terecht. Vanzelfsprekend zal ook je accountant je hierover aanspreken en de nodige actie ondernemen vanaf het boekjaar 2024. 

Tot de volgende keer. 

Met mijn excuses voor deze fiscale uitstap maar zoals je weet, belastingen zijn de tweede zekerheid in het leven. 

Geniet van het leven ondanks de belastingen. 

Lieven 

0475 23 93 97

Master in de personal financial planning

Antwerp Management School

Disclaimer

De informatie in deze tekst is alleen bedoeld als achtergrondinformatie voor de ontvanger en voor   gebruik door hem.  Ze werd opgesteld met de beste bedoelingen en zonder enige garantie op of streven naar correctheid en volledigheid. Cring heeft gegronde redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie hierin waar is op de datum van de tekst. Het betreft geen beleggingsadvies, ook geen aanbeveling, en ook geen aanbod tot verkoop van enige dienst of product en het is niet bedoeld als een voldoende basis om een beleggingsbeslissing te nemen. Vooraleer te handelen op basis van informatie uit dit document, moet u zich afvragen of het geschikt is voor uw specifieke omstandigheden en indien geschikt, professioneel advies zoeken. Het is de verantwoordelijkheid van elke persoon die een aankoop wil doen om kennis te nemen van alle toepasselijke wetgeving en reglementering en die ook na te leven. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van dit materiaal is ten strengste verboden. Cring aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies resulterend uit het gebruik van de hierin bevatte informatie.

Meest Recente Posts

Schrijf je hier in en ontvang steeds als eerste ons laatste nieuws per mail

In de kijker

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je nog vragen over CRING of wil je een afspraak maken? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Contacteer Ons